Regulamin

  1. Kurs tańca stanowią zajęcia odbywające się cyklicznie co czwartek.
  2. Zajęcia odbywają się na Sali tanecznej zlokalizowanej w Krakowie, przy al.3 Maja 11a, w wyznaczonych godzinach.
  3. Dostępna jest szatnia (poziom -1). Na Sali obowiązuje obuwie nierysujące, zamienne. Obuwie zewnętrzne pozostaje w szatni. Ćwiczymy w stroju sportowo-tanecznym.
  4. Karnet na kurs tańca jest rozumiany jako opłata z góry za 4 lub 12 wejść na zajęcia dowolnej grupy.
  5. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wcześniejsze dokonanie wpłaty (preferowana forma – przelew bankowy na rachunek Studia) według obowiązującego cennika lub użycie karty Benefit – przed zajęciami, zgodnie z regulaminem Benefit.
  6. Studio Tańca Hayfa zastrzega sobie prawo, w sytuacjach jednostkowych i wyjątkowych, do zorganizowania zastępstwa instruktorki lub odwołania zajęć a także zmiany ich terminu (za porozumieniem z grupą), o czym poinformuje wszystkich uczestników telefonicznie, mailowo lub osobiście.
  7. Jedna nieobecność w karnecie (1 na 4 i analogicznie 3 na karnet 12 wejściowy) jest dopuszczalna. Pozostałe będą naliczone z tym, że uczestniczka ma możliwość ich „odrobienia” także na zajęciach innej grupy.
  8. W przypadku odwołania kursu Szkoła zwróci kwotę za niewykorzystane zajęcia (kwota wpłacona : planowana ilość zajęć = x , x*ilość nieodbytych zajęć = zwrot).
  9. W przypadku zrezygnowania z kursu osoba, która wniosła już opłatę za zajęcia otrzyma zwrot wpłaconej kwoty pomniejszony o 10% jeżeli rezygnacja z zajęć zostanie zgłoszona organizatorowi przynajmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem kursu. Po tym terminie zwrot wyniesie 50% kwoty.
  10. Jeżeli ilość osób na kursie jest mniejsza niż 10 Studio zastrzega sobie prawo zamknięcia grupy. Wpłaconą kwotę można wykorzystać na innych zajęciach w dowolnym terminie lub uzyskać jej zwrot (patrz punkt 6. regulaminu).
  11. Uczestniczki zajęć biorą w nich udział dobrowolnie, biorąc odpowiedzialność za swoje ciało, uwzględniając swój stan zdrowia oraz możliwości fizyczne. Studio nie odpowiada za ewentualne kontuzje czy uszczerbki na zdrowiu uczestniczek zajęć.
  12. Studio nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przez uczestników kursów tańca na jej terenie.
  13. Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację regulaminu.

Aktualizacja regulaminu: 24.08.2017